Algemene Voorwaarden van Autorijschool Hollands Kroon

 

Artikel 1.  Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij autorijschool Hollands Kroon de rijopleiding verzorgen en op cursisten die de opleiding volgen.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.
1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
3. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft de beschikking over hetzelfde motorvoertuig als waarin hij/zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type geregeld.
4. De rijschool heeft een rijschool verzekeringspolis afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.
1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
2. Bij het niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
3. Het afzeggen van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gedaan.
4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
5. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

Artikel 4. Betalingsregeling.
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag van de rijopleiding te voldoen voor de afgesproken datum of conform de betalingsregeling.
2. De betaling gaat per bank, giro of contant aan de rijschool.
3. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 5. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie aan cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

Artikel 6. Praktijkexamen.
1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld zal de rijschool zo snel mogelijk in overleg met de cursist een nieuwe datum vastleggen.
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
3. Bij het aanvragen van een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de Rijschool €25,- administratiekosten in rekening.
4. Indien de Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de Rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden aan/van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de rijles, tussentijdse toets en praktijkexamen.
2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.
1. Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding.  De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De Rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.